Forum

Please or Register to create posts and topics.

PEARL Çevrimiçi Ağına Katılma Anlaşması

Bu ağın amacı, grup etkinliklerine dayanarak, herkesin kendi potansiyellerini ve yeteneklerini ifade etmenin yolunu bulabileceği, tüm çocukların büyümesine/gelişmesine saygı duyan herkesi kapsayarak, üyeleri arasında bir topluluk oluşturmak ve empatik ve duygusal proksimal öğrenme ortamı yoluyla çocukların büyümesini teşvik eden dünyaya açık olmaktır.

Bu ifadeler kapsamında (okul/kurum adı, adresi, ülke adı) PEARL Network’e katılma ve aktif olarak katılma isteğini ifade eder.

Bu ağa üye olarak katılarak aşağıdakileri taahhüt edersiniz;

  • Eğitimde empatik ve duygusal proksimal öğrenme ortamının yaratılmasına ve güçlendirilmesine katkıda bulunabilecek bir grup etkinliğini yıllık olarak paylaşmak.

  • Ağın faaliyetlerini üyelerin ait olduğu kurum ve diğer kurumlara paylaşmak.

  • Kurumlar söz konusu olduğunda, web sitelerinde ve sosyal medyasında bu ağın logosu ve bağlantısını da dahil etmek.

  • Toplum yanlısı değerler ve sözleşmelerine uymak ve benimsemek, https://nobodyless.org/prosocial-value-community-2/prosocial-values-charter/ adresinden ulaşabilirsiniz.

PEARL Network’ün üyesi olarak bilinmesi gerekenler;

  • Otomatik olarak Nobody Less topluluk ağının bir üyesi olmak ve bu alanda tanıtılan tüm girişimlere erişim sağlamak,

  • Dünya çapında seminerlere, çalıştaylara, eğitim kurslarına katılabilir.

  • Avrupa bağlamında ve Avrupa dışı bağlamda iyi uygulamaları paylaşabilir.

  • Erken çocukluk eğitimi ile ilgili pilot araştırma ve çalışmalara katılma fırsatı bulmak.

  • Tüm üyelerin teşvik ettiği girişimlere katılma fırsatına sahip olmak.

  • Konuyla ilgilenen diğer kurumları veya kişileri ağa katılmaya davet emek. application form here

Kurum…………………. belirtilen ilgili kişiyi …………………… email …………………… tel………………….. ağ içindeki kurum için referans olarak aday gösterir.

Yer, tarih

Adı-Soyadı:

Unvan:

İmza-Mühür